Algemene voorwaarden Brabant Ongedierte Bestrijding

Artikel 1
Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten zijn uitsluitend onder deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden staan boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Door het geven van een opdracht om werkzaamheden te gaan doen gaat de opdrachtgever akkoord met deze voorwaarden. In deze algemene voorwaarden hebben we het over bestrijding werkzaamheden, dit kan ook gelezen worden als wering en/of beheersing afhankelijk van de opdracht.

Artikel 2
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Een overeenkomst is tot stand gekomen als de order schriftelijk is bevestigd of, bij gebreke daarin, zodra met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 3 Prijzen
In geval van wijzigingen van prijsbepalende factoren na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst behoudt Brabant Ongedierte Bestrijding zich het recht voor deze wijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen.
De prijs die is vastgesteld in een overeenkomst met onbepaalde tijd kan telkens na 12 maanden geïndexeerd worden.

Artikel 4 Uitvoering van de werkzaamheden
De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle aanwijzingen van of namens Brabant Ongedierte Bestrijding, die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan, worden opgevolgd. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Brabant Ongedierte Bestrijding direct na aankomst met de werkzaamheden kan beginnen.

Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen, enzovoort.
Een eventuele weigering om toegang te verlenen ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs te voldoen.

De opdrachtgever is verplicht zo nodig alle benodigde en gebruikelijke hulpmaterialen en hulpwerktuigen kosteloos ter beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Indien de oorzaak van niet of niet tijdige uitvoering binnen de risicosfeer van Brabant Ongedierte Bestrijding ligt, zal deze zo spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan.

Indien als gevolg van een of meer oorzaken niet binnen de risicosfeer van een der partijen de uitvoering niet of niet tijdig plaatsvindt, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zo spoedig mogelijk plaatsvinden zonder dat over en weer enige vergoedingen van schade kan worden gevorderd.

Onder niet binnen de risicosfeer van een der partijen liggende oorzaken kan worden verstaan: oorlog, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden en weersomstandigheden, die de verantwoorde uitvoering van overeengekomen werkzaamheden beletten.

Artikel 5 Extra kosten, meer en minder werk
Kosten ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven om redelijkerwijs de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden onverminderd in rekening gebracht. Meer en/of minderwerk zal bij de opdracht, dan wel bij het einde der werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend.

Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn inbegrepen en door de opdrachtgever worden verlangd.
indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, heeft Brabant Ongedierte Bestrijding het recht te vorderen dat de uitvoering van de werkzaamheden zodanig is gewijzigd, dat de bezwaren aan de uitvoering verbonden geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid der uitvoering wordt weggenomen. Indien dat mogelijk is.

De meer of mindere kosten, uit deze wijziging voortvloeiende, zullen worden verrekend, terwijl Brabant Ongedierte Bestrijding bovendien recht zal hebben op vergoeding van al de ontstane, doch onnut gebleken kosten. De bovengenoemde regeling laat onze bevoegdheid om ontbinding van de overeenkomst te vorderen onverlet.

Artikel 6 Betaling
Tenzij ander is overeengekomen dient de betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Particuliere opdrachtgevers dienen contant, via betaalverzoek of via pinautomaat direct te voldoen. Onverminderd is men bij overschrijding van deze betalingstermijn vanaf de factuurdatum rente verschuldigd gelijk aan het promessedisconto van de Nederlandse Bank vermeerderd met 2%.

Brabant Ongedierte Bestrijding heeft ten allen tijde het recht voor de gehele uitvoering of tijdens de uitvoering van de overeenkomst het gehele factuurbedrag of een deel daarvan contante betaling te verlangen. Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening van de opdrachtgever zijn.

Artikel 7 Klachten
Klachten over de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen bestrijding werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na die uitvoering schriftelijk te gebeuren, bij gebreke daarvan zal ieder recht van de opdrachtgever vervallen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Zolang op een klacht door Brabant Ongedierte Bestrijding nog niets is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 8 Niet-nakoming en beëindiging
Indien niet nakoming van de overeenkomst te verwijten is aan 1 of meer van de volgende oorzaken: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transport moeilijkheden, zal de niet-nakoming geacht worden het gevolg te zijn van overmacht.

In andere gevallen waarin een der partijen zijn verplichtingen niet nakomt, evenals in geval een der partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

Artikel 9 Garanties en aansprakelijkheid
Mededelingen door of namens Brabant Ongedierte Bestrijding, betreffende de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden, de behandeling in de ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen enzovoorts, gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.

Brabant Ongedierte Bestrijding verplicht zich ertoe de werkzaamheden naar beste vermogen te doen in het licht van het beoogde resultaat. De aard van deze werkzaamheden laat in het algemeen niet toe dat Brabant Ongedierte Bestrijding zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat.

Brabant Ongedierte Bestrijding is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan personen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van Brabant Ongedierte Bestrijding.

In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te boven gaan. Iedere aansprakelijkheid is verder beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uitbetaald wordt door onze schadeverzekering.

Iedere aansprakelijkheid van Brabant Ongedierte Bestrijding voor schade, die ontstaat als gevolg van de gebruikte producten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid van Brabant Ongedierte Bestrijding. In dat geval zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is geleverd dan wel aangebracht.

Artikel 10 Opzegging en beëindiging
Overeenkomsten met een onbepaalde looptijd moeten schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij anders is overeengekomen. Tot er rechtsgeldig is opgezegd, blijft de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is Brabant Ongedierte Bestrijding gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, evenals een percentage van 25% van het bedrag, dat met de overeenkomst gemoeid is in verband met winstderving.

Bij niet nakoming van de overeenkomst door een der partijen zal de overeenkomst door de andere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst, tenzij de eerstbedoelde partij alsnog, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen voldoet; tevens zonder rechterlijke tussenkomst kan een der partijen de overeenkomst onmiddellijk ontbinden in het geval de andere partij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, een en ander zonder schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

Slechts met uitdrukkelijke toestemming van Brabant Ongedierte Bestrijding kan de opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover Brabant Ongedierte Bestrijding overdragen aan een derde.

Artikel 11 Bevoegde rechter en toepasselijk recht
Eventuele geschillen tussen Brabant Ongedierte Bestrijding en de opdrachtgever die niet in de minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 12 Het bestrijden van knaagdieren
De weringsmaatregelen, als door Brabant Ongedierte Bestrijding aangegeven in een inspectierapport, moeten binnen de aangegeven termijn door de opdrachtgever zijn aangebracht.
2. De deuren dienen zoveel mogelijk gesloten te blijven.
3. De wanden van het te bestrijden object dienen bereikbaar te zijn, dit houdt in dat alle pallets en andere aanwezige producten minstens 50 cm. van de wand geplaatst moeten worden.
4. Afgesloten delen van het pand als kruipruimtes, verlaagde plafonds en dergelijke, moeten bereikbaar worden gemaakt door de opdrachtgever.
5. De door ons in de offerte aangegeven hygiënische maatregelen moeten zoveel mogelijk worden uitgevoerd.
6. Uitwerpselen dienen wekelijks verwijderd te worden door de opdrachtgever. Voerkisten e.d. mogen alleen in overleg met Brabant Ongedierte Bestrijding verplaatst worden.

Artikel 13 Het bestrijden van insecten, mijten en vliegende plaagdieren
Bij vlooienbehandeling dient het tapijt zo vrij mogelijk gemaakt te worden, kleden moeten verwijderd en buiten opgehangen worden door de opdrachtgever, deze worden dan buiten behandeld.
2. Het beddengoed moet, als in deze kamers overlast is, worden gewassen door de opdrachtgever. Alleen matras en kussen(s) mogen aanwezig zijn.
3. Tevens moet er vlak voor de bestrijding gestofzuigd worden en de stofzak in de container deponeren.
4. Bewoners en huisdieren moeten gedurende 3 uur na de behandeling elders verblijven.
5. Bij aquaria moet de filterpomp uitgezet worden gedurende 3 uur.
6. Na de behandeling moet grondig geventileerd worden en mag er niet gestofzuigd worden. Dit in verband met de noodzakelijke nawerking van het middel.
7. Bij overige insecten dient u de vooraf in de offerte vermelde afspraken, ventilatietijd en de tijd dat u de ruimte niet mag betreden aan te houden.

Artikel 14 Het bestrijden van insecten in het algemeen
De afspraken over afdekken etc. dienen te worden nagekomen.
2. Levensmiddelen zoveel mogelijk verwijderen, vooral fruitschalen ed.
3. Huisdieren en personen de ruimte niet laten betreden binnen de afgesproken tijd.
4. Meerwerk zal worden berekend, in een reële verhouding met het door ons meer uitgevoerde werk.
5. Brabant Ongedierte Bestrijding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruikte product.
6. Vlekken ontstaan door oplossingen van nicotine en schoonmaakmiddelen op plafonds en wanden, zijn niet voor rekening van Brabant Ongedierte Bestrijding.

Artikel 15 Het bestrijden van houtaantastende insecten, schimmels/zwammen en preventief beschermen van hout
Het te behandelen hout moet, in overeenstemming met afspraken in het inspectierapport of de offerte, zo goed mogelijk bereikbaar zijn.
2. De te behandelen ruimtes moeten ontruimd worden.
3. Bouwkundige gebreken moeten zo goed mogelijk hersteld zijn. Lekkages moeten zo spoedig mogelijk worden verholpen.
4. Het te behandelen hout moet spuitklaar zijn (stof- en spinnenweb vrij). Indien dit niet het geval is, zal Brabant Ongedierte Bestrijding het spuitklaar maken. Dit wordt als meerwerk opgegeven en verrekend.
4. indien er volgens een afspraak toch bepaalde goederen blijven staan, dienen deze zeer goed door de opdrachtgever met deugdelijke folie te worden afgedekt.
6. Levensmiddelen dienen altijd verwijderd te worden door de opdrachtgever.
7. Huisdieren mogen, evenals personen, gedurende de behandeling tot 48 uur na de behandeling, niet langdurig in de behandelde ruimten verblijven. Dit geldt ook voor de aangrenzende vertrekken. Let hierbij ook op vogels en vissen!
8. Elektronische apparaten moeten door de opdrachtgever deugdelijk afgedekt en ontkoppeld worden. Vloerbedekkingen moeten deugdelijk worden afgedekt.
9. Na de behandeling moet voldoende worden geventileerd en mogen de behandelde ruimtes en aangrenzende ruimtes gedurende 48 uur niet langdurig worden betreden.
10. Lekkages, ontstaan op onderliggende plafonds etc. zijn niet voor rekening van De Groot Ongediertebestrijding.
11. Garanties op alle door Brabant Ongedierte Bestrijding behandelde delen zijn niet van toepassing op geschilderde, gebeitste, onbereikbare en onbehandelde delen waarop geen garantie kan worden gegeven.
12. Inspectierapporten hebben alleen betrekking op de door Brabant Ongedierte Bestrijding bekeken en bereikbare delen. Dit geldt tevens voor adviezen. Brabant Ongedierte Bestrijding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor delen die niet bekeken en onbereikbaar waren bij de inspectie. Iedere aansprakelijkheid wordt hierbij uitgesloten.
13. Na de behandeling is het mogelijk dat u toch nog hoopjes boormeel aantreft. Dit betekent dat de larven nimfen zijn geworden en dat deze zich toch nog een weg naar buiten proberen te vreten. Dezen zullen, na het verlaten van het hout, alsnog doodgaan voordat ze de eitjes kunnen leggen.
14. Boktoraantastingen dienen door Brabant Ongedierte Bestrijding open gemaakt te worden, waardoor zichtbare schade aan de constructie ontstaat. Dit is nodig voor een afdoende bestrijding. Indien bij inspectie geen boktorsporen zijn aangetroffen, en deze bij de bestrijding wel worden aangetroffen, zal het openkrabben van de aantasting als meerwerk worden berekend, dit in overleg met de opdrachtgever.
15. Indien zich vleermuizen ophouden in de kap van een gebouw en dit is bekend bij de opdrachtgever, moet dit vroegtijdig worden gemeld bij Brabant Ongedierte Bestrijding. Dit geldt ook voor kerkuilen. Zolang deze dieren zich in de te behandelen ruimtes bevinden, zal de bestrijding uitgesteld worden.
16. Brabant Ongedierte Bestrijding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruikte product.
17. Meerwerk als gevolg van het niet uitvoeren van punt 1,2,3,4,5,6 en 8 zal in overleg met de opdrachtgever doorberekend worden.

U kunt deze algemene voorwaarden hier downloaden als .pdf.